top of page

Naš namen

je povezovanje in združevanje ljudi prekmurskih korenin, ki bivajo v Ljubljani in njeni okolici in tistih, ki gojijo do Prekmurja posebno naklonjenost, z namenom ohranjanja prekmurskega jezika in tradicije,  promoviranja Prekmurja ter združevanja moči za razvoj Prekmurja.

Kdo so naši člani?

​Član našega društva je lahko vsaka fizična oseba, ki izvira iz Prekmurja in stanuje v Ljubljani ali njeni okolici  (redni člani), in se je pripravljena prostovoljno vključiti v delo Kluba, sprejeti njegova pravila in podpisati pristopno izjavo.

 

Člani lahko postanejo tudi prijatelji in simpatizerji Prekmurja, ki izrazijo svoj interes, da želijo delovati v Društvu, se ravnati po pravilih in podpišejo pristopno izjavo (pridruženi člani).

Organi društva

Zbor članov

Upravni odbor

Nadzorni odbor

Anchor 1

Upravni odbor Kluba Prekmurcev v Ljubljani

Maja_B_LN.jpg

Maja Benko

 • Grey LinkedIn Icon

Predsednica

lipic-karel-1.jpg

Karel Lipič

 • Grey LinkedIn Icon

Podpredsednik

tibor.jpg

Tibor Vöröš

Generalni sekretar

slika_krpic_leon2_bexn.1167155209.jpg

Leon Krpič

Član

hotimir.jpg

dr. Hotimir Tivadar

Član

Pristojnosti

 • predlaga zboru predlog programa dela društva in njegove dopolnitve;

 • pripravlja in izvaja aktivnosti društva v skladu z letnim programom dela;

 • pripravlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa društva in izvaja finančni načrt;

 • sprejema poslovni načrt društva in zaključni račun društva;

 • obravnava tekoče materialno in finančno stanje zbora;

 • določa višino članarine društva in odloča o oprostitvi plačila članarine;

 • izvaja sklepe zbora društva in v zvezi s tem sprejema ustrezne izvršilne odločitev;

 • odloča o članstvu ter imenuje in razrešuje predstavnike društva v drugih javnih in zasebnih organizacijah doma in v tujini;

 • ustanavlja delovna telesa za delo na posameznem področju in za izvajanje posameznih projektov, ter usklajuje njihovo delo;

 • spremlja in obravnava stanje na področjih, na katerih društvo deluje;

 • sprejema in izključuje člane društva;

 • ustanavlja druge pravne osebe v skladu s svojimi usmeritvami in cilji dela;

 • ustanavlja glasila, revije, zbirke ter druge publikacije v skladu z zakonom;

 • sprejema pravilnike in druge splošne akte društva;

 • sprejema poslovnike za delo vseh organov, razen za zbor društva;

 • obravnava pobude članov, zavzema stališče do njih in obvešča pobudnike o sprejetih stališčih in pobudah;

 • podeljuje posebna priznanja in nagrade;

 • pripravlja predlog dnevnega reda sej zbora društva;

 • izvaja disciplinske postopke;

 • sprejem in razrešuje častne člane;

 • druge naloge v skladu s statutom in drugimi akti društva.

Anchor 2

Zbor članov

JE NAJVIŠJI ORGAN DRUŠTVA. SESTAVLJAJO GA VSI ČLANI DRUŠTVA

Pristojnosti

 • sprejem statuta društva ter sprememb in dopolnitev statuta;

 • odločanje o statusnem preoblikovanju društva;

 • odločanje o ustanovitvi zveze društev;

 • sprejem programa dela društva, sprejem letnega poročila;

 • odločanje o prenehanju društva in o prenosu preostanka premoženja društva;

 • odločanje o pritožbah zoper odločitve upravnega odbora;

 • voliti in razrešiti člane upravnega (predsednika, podpredsednika, generalnega sekretarja, 2 člana) in nadzornega odbora;

 • opravljanje drugih nalog v skladu s statutom društva.

Nadzorni odbor

Sestava

 • Marjan Šiftar, predsednik

 • Robert Sraka

 • Jernej Štesl

Pristojnosti

 • spremlja in nadzoruje pravilnost finančnega in materialnega poslovanja društva;

 • enkrat letno poroča zboru o ugotovitvah v zvezi s finančnim poslovanjem društva in predlaga potrebne ukrepe;

 • nadzira izvajanje statuta ter drugih aktov društva;

 • spremlja realizacijo sprejetih sklepov društva;

 • izvaja druge naloge v skladu s statutom društva.

Anchor 3
bottom of page